مراسم هفته زن و روز مادر در دانشگاه آزاد واحد بوکان با حضور پرشور دانشجویان این واحد دانشگاهی با سخنرانی و برنامه های متنوع برگزار گردید.DSCI0695 DSCI0696 DSCI0697 DSCI0698 DSCI0699 DSCI0700 DSCI0701 DSCI0702 DSCI0703 DSCI0704 DSCI0705 DSCI0706 DSCI0707 DSCI0708 DSCI0709 DSCI0710 DSCI0711 DSCI0712 DSCI0713 DSCI0714 DSCI0715 DSCI0716 DSCI0717 DSCI0718 DSCI0719 DSCI0720 DSCI0721 DSCI0722 DSCI0723 DSCI0724 DSCI0725 DSCI0726 DSCI0727 DSCI0728 DSCI0729 DSCI0730 DSCI0731 DSCI0732 DSCI0733 DSCI0734 DSCI0735 DSCI0736 DSCI0737 DSCI0738 DSCI0739 DSCI0740 DSCI0741 DSCI0742 DSCI0743 DSCI0744 DSCI0745 DSCI0746 DSCI0747 DSCI0748 DSCI0749 DSCI0750 DSCI0751 DSCI0752 DSCI0753

#

اشتراک این خبر در :