نویسنده توانمند کورد محمود مبارکشاهی اهل نودشه وساکن شهرمریوان است.

به گزارش هاناخبر، محمود مبارکشاهی دارای مدرک کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی  از دانشگاه تربیت مدرس تهران . مدرس دانشگاه پیام نور و از سال ۱۳۷۵ دبیر جغرافیا وزمین شناسی دبیرستانهای مریوان می باشد. حوزه ی مطالعاتی ایشان مسائل مربوط به جغرافیای کردستان  و مباحث هویتی، فرهنگی  واجتماعی آن می باشد.

کتاب مباركشاهی تحت عنوان ” نگاهی به جغرافیای سیاسی کردستان عراق با تاکید برمساله ی کرکوک” می باشد. این کتاب که از شش فصل تشکیل یافته است برآن است وضعیت جغرافیایی کردستان بطورعام،جغرافیای عراق وکردستان عراق بطورخاص را با نگاهی جغرافیایی- سیاسی و با رویکردی ژئوپلیتیکی مورد بررسی و مداقه قراردهد و با عنایت به اینکه مساله ی کرکوک ومناطق تحت المنازعه تا کنون ازاین زاویه  مورد بررسی واقع نشده است فلذا این اثردرجای خود می تواند اولین کارپژوهشی از این دست باشد.

2

#

اشتراک این خبر در :