هاناخه به ر/ یاسین قوڕە یشی

* ڕۆستە می ئە مڕۆ ژنە کە یزاڵە .
* قسه ی پیاو یەکێکه : به ڵێ خانم به چاوان.
*  نانی هێندێ لە ئاش بە تاڵدایه .
*  قه دیم ژن بە ژنیان دە کرد و پیاو تی یان بە بووکی ده برد
* مه گە ر منداڵ مردووە سە گی هار چل شە و عومر بکات .
*  له کۆپێنە کانی ژیانم چ ماوە ؟ خۆمی پێ وە رگرم .
* کڵاو بە ردارێک کڵاوە کە ی خوی کردبوو بە قازی.
* بۆ ژنی دووهه م پیاو ئازمایشت بدات خوێنی لە کاسە دە کە ن .
* نە یدە زانی هه ڵپه ڕێ دە یکوت : ئه و تاڵاره (مجە ویزی) هه یه .
*  بووک برۆی تاشی جا با زاوا بوێرێ پێی بڵێ پشت چاوت برۆیه .

#

اشتراک این خبر در :