روایت تصویری هاناخبر از مرحله منطقه ای جشنواره خط تحریری دانش آموزان دوره ابتدایی  بوکان در مدرسه زینبیههاناخبر/

DSCI1817

DSCI1858

DSCI1813 DSCI1814 DSCI1815 DSCI1816 DSCI1812 DSCI1811 DSCI1810 DSCI1809 DSCI1808 DSCI1807 DSCI1806 DSCI1805

DSCI1801 DSCI1802 DSCI1803 DSCI1804 DSCI1800 DSCI1799 DSCI1798 DSCI1797 DSCI1796 DSCI1795 DSCI1794 DSCI1793 DSCI1792 DSCI1791 DSCI1790 DSCI1789 DSCI1788 DSCI1787 DSCI1785 DSCI1784 DSCI1783 DSCI1782 DSCI1780DSCI1779

DSCI1775 DSCI1776 DSCI1777 DSCI1778 DSCI1774 DSCI1773 DSCI1772 DSCI1771 DSCI1770 DSCI1769 DSCI1768 DSCI1767 DSCI1766 DSCI1765 DSCI1764 DSCI1763 DSCI1762 DSCI1761 DSCI1760 DSCI1759

DSCI1755 DSCI1756 DSCI1757 DSCI1758

DSCI1751 DSCI1752 DSCI1753 DSCI1754 DSCI1750 DSCI1749 DSCI1748 DSCI1747 DSCI1746 DSCI1745 DSCI1744 DSCI1743

DSCI1739 DSCI1740 DSCI1741 DSCI1742 DSCI1738 DSCI1737 DSCI1736 DSCI1735 DSCI1734 DSCI1733 DSCI1732 DSCI1731

DSCI1727 DSCI1728 DSCI1729 DSCI1730 DSCI1726 DSCI1725 DSCI1724 DSCI1723 DSCI1722 DSCI1721 DSCI1720 DSCI1719

DSCI1715 DSCI1717 DSCI1716 DSCI1718DSCI1714

#

اشتراک این خبر در :