هاناخبر/

برای این کار دستورات زیر را اچرا کنید:

؟
۱
۲
۳
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build apache
#

اشتراک این خبر در :