• سکینه نوری، بانوی ورزش کار و ملی پوش ارومیه ای که عنوان نایب قهرمانی جوانان آسیا در سال 2011 را یدک می کشد، یکی از بانوان موفق در استان آذربایجان غربی است.

    سکینه نوری

    سکینه نوری

    سکینه نوری، بانوی ورزش کار و ملی پوش ارومیه ای که عنوان نایب قهرمانی جوانان آسیا در سال 2011 را یدک می کشد، یکی از بانوان موفق در استان آذربایجان غربی است.

تصاویر