• آنچه که قانون برای شورا مصوب کرده متاسفانه به آن عمل نمیشود و بالادستان ما آن را طوری که باید در خدمت شوراها باشد و شورا را قبول داشته باشند، نیست یعنی احساس میشود که یک سدی ایجاد شده است و حمایتی از شوراها صورت نمیگیرد.

    جايگاه شوراي شهر كجاست !

    جايگاه شوراي شهر كجاست !

    آنچه که قانون برای شورا مصوب کرده متاسفانه به آن عمل نمیشود و بالادستان ما آن را طوری که باید در خدمت شوراها باشد و شورا را قبول داشته باشند، نیست یعنی احساس میشود که یک سدی ایجاد شده است و حمایتی از شوراها صورت نمیگیرد.

تصاویر