مهری قاسمی مهری قاسمی خبرنگار هاناخبر تعداد خبر 248

پروانه فعالیت این خبرنگار به طور کامل قطع و غیر فعال گردیده و این شخص اجازه تهیه گزارش یا استفاده از نام "هاناخبر" جهت استفاده در هر کاری را ندارد.