استاد احمد ترجانی‌زاده، بیت‌القصید محافل انس و بحث/ دکتر طاهر لاوژه