شلیر محمدیان شلیر محمدیان خبرنگار هاناخبر تعداد خبر 575

شلیر محمدیان خبرنگار دفتر هاناخبر در شهرستان سقز است.